Posted on Napsat komentář

Scio testy OSP – Analytický oddíl 2. část

Scio testy OSP: Analytický oddíl – 2. část

V minulém článku Scio testy OSP: Analytický oddíl – 1. část  jsme se podívali na úlohy typu Grafy a tabulky, Porovnávání hodnot, Dostačující tvrzení a Slovní úlohy. V tomto článku nás tedy čeká Matematizace, Vynechávky, Smyšlené operace a Zebry.

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Matematizace

Tyto úlohy se většinou skládají z krátkého textu, který je doplněn jednou nebo více rovnicemi. Vy pak z těchto rovnic musíte vyvozovat určité závěry. Může se ale jednat i o slovní popis situace, kde je vaším cílem najít rovnici, která danou situaci popisuje.

Ukázková úloha

Kamarádi dělají různé sporty, přičemž každý z nich dělá právě jeden sport.  kamarádů hraje fotbal, kamarádů hraje hokej a   kamarádů hraje basketbal. Přičemž platí:

2B=3H-1

F+5=B+H

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedených vztahů?

A) Kdyby hokej dělali právě tři z kamarádů, tak basketbal by jich hrálo osm.

B) Fotbal hraje stejný počet kamarádů, jaký by jich hrál basketbal a hokej dohromady, kdyby z hokeje pět kamarádů odešlo do plavání.

C) Kdyby z basketbalu přešlo pět kamarádů do fotbalu, tak fotbal by hrálo stejně kamarádů jako basketbal a hokej dohromady.

D) Počet kamarádů, kteří hrají basketbal, zvětšený na dvojnásobek je o jedna větší, než počet kamarádů, kteří dělají hokej, zvětšený na trojnásobek.

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Vynechávky

Testy jako další obsahují typ úloh, kde je před vás postavena rovnice s chybějící částí. Vašim cílem je vybrat z nabízených možností ten výraz, po jehož doplnění bude rovnost platit. Časová náročnost těchto úloh poměrně kolísá. Někdy vám bude správná odpověď jasná takřka okamžitě, ale jindy může řešení zabrat i minuty.

Ukázková úloha

Scio testy OSP vynechávky

Která z následujících částí výrazu patří na vyznačené místo výrazu v zadání, aby platila uvedená rovnost?

A) (2z+√3y)(2z+2√3y)

B) (2z-2√3y)(2z+2√3y)

C)  4(3y-z)(3y-z)

D) 4(√3y+z)(y-√3z)

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Smyšlené operace

Ve Scio testech OSP úlohy se smyšlenou operací poznáte na první pohled. Budou se v nich totiž vyskytovat znaky jako ♦, ♥, ¥, ¿ a podobné. Tyto znaky zastupují určitou matematickou operaci. Jistě se však nebude jednat o sčítání, odčítání, násobení ani dělení. Většinou se jedná o kombinaci těchto operací. Vaše úkoly se různí. Někdy pomocí definované operace máte vypočítat příklad, jindy určit o jakou operaci se jedná.

Ukázková úloha

Operace ♦ je definována vztahem . Čemu se rovná ?

A) 0

B) 9

C) 21

D) 24

Scio testy OSP - úspěšně zvládnuté zkoušky

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Zebry

O zebrách si můžete přečíst v článku: Scio testy OSP: Řešte zebry, aneb ovládněte analytický oddíl.Matěj Vitouch

Matěj Vitouch

Lektor testů OSP a TSP, hlavní autor publikace Obecné studijní předpoklady - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO

Chceš víc?

Tento článek čerpá informace a úlohy z učebnice Obecné studijní předpoklady. V ní je v ní vysvětlen jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obsahuje i test OSP s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.
Posted on Napsat komentář

OSP testy Scio – Analytický oddíl

OSP testy Scio – Analytický oddíl

V minulých dvou článcích jsme si ukázali,  jaké úlohy OSP testy společnosti Scio obsahují. Teď se podívám na oddíl analytický.

Analytický oddíl je zaměřen na matematické a logické přemýšlení. Čekají vás procenta, trojčlenky, geometrické obrazce, soustavy rovnic, slovní úlohy, analýzy grafů a tabulek, … Nejtěžší, na co můžete narazit, jsou kombinatorické a pravděpodobnostní úlohy. I ty jdou ale většinou vyřešit prostou úvahou.

OSP testy Scio obsahují následující úlohy:

 • Grafy a tabulky
 • Porovnávání hodnot
 • Dostačující tvrzení
 • Slovní úlohy
 • Soubory podmínek
 • Matematizace
 • Vynechávky
 • Smyšlené operace
 • Zebry

Chceš víc?

Tento článek čerpá informace a úlohy z učebnice Obecné studijní předpoklady. V ní je vysvětlen jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obsahuje i test s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Grafy a tabulky

Scio OSP testy obsahují jako první úlohy analytického oddílu úlohy s grafem nebo tabulku (případně jejich kombinaci). K nim je přiřazena skupina otázek. Někdy stačí k určení správné odpovědi jen letmý pohled, jindy vás čeká i počítání.

Ukázková úloha

Graf obsahuje informace o volebních výsledcích strany HLAD v letech 2005 až 2012. Tabulka zobrazuje procentuální podíl věkových skupin voličů strany HLAD ve vybraných letech.

OSP testy Scio - graf 1
OSP testy Scio - graf 2

Úlohy

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?

A) Ve všech vybraných letech měla mezi voliči strany HLAD nejsilnější zastoupení skupina 18 až 25 let.

B) V roce 2007 měla věková skupina 66 a více let mezi voliči strany Hlad nejmenší zastoupení.

C) V roce 2008 zastupovala věková skupina 46 až 55 let mezi voliči strany HLAD více než desetinu všech jejích voličů.

D) V roce 2008 zastupovali voliči strany HLAD starší 35 let méně než čtvrtinu všech voličů strany v tomto roce.

E) Žádná z odpovědí A) až D) není správná.

Ve kterém roce z let 2005, 2006, 2008, 2010 a 2012 měla mezi celkovým počtem voličů u voleb věková skupina 18—25 let voličů strany HLAD největší a ve kterém nejmenší zastoupení?

A) největší v roce 2005 a nejmenší v roce 2008

B) největší v roce 2006 a nejmenší v roce 2010

C) největší v roce 2010 a nejmenší v roce 2005

D) největší v roce 2010 a nejmenší v roce 2006

E) Odpověď nelze jednoznačně určit.

Které z následujících tvrzení o volebních výsledcích strany HLAD v roce 2010 je pravdivé?

A) Věková skupina 36—45 let měla ze všech vybraných let největší zastoupení.

B) Voliči mladší 36 let zastupovali tři čtvrtiny všech voličů.

C) V tomto roce si strana ve volbách přilepšila více než o tři procenta.

D) Oproti předchozímu roku zaznamenala strana největší růst mezi lety 2005 až 2013.

E) Žádná z odpovědí A) až D) není správná.

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Porovnávání hodnot

Tyto úlohy tvoří v testech OSP Scio dvě hodnoty (čísla, neznámé, výrazy, …). Vašim úkolem je porovnat je z pohledu větší/menší. Někdy jsou nad hodnotami i doplňující informace, které musíte vzít v úvahu. Možné odpovědi jsou vždy stejné:

A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.

B)Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.

C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.

D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

Ukázková úloha

Osminásobek čísla y zmenšený o dvojnásobek čísla y se rovná čtyřnásobku čísla y zvětšenému o 6.

Šestinásobek čísla y

18

A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.

B)Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.

C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.

D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Dostačující tvrzení

OSP testy Scio jako další obsahují  úlohy, kde  je třeba určit, které ze dvou tvrzení je dostačující k jednoznačné odpovědi na otázku. Někdy úloha obsahuje i další dodatkové informace. Možné odpovědi jsou vždy stejné:

A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.

B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.

C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.

D) Každé tvrzení samotné je dostačující.

E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

Ukázková úloha

V 11:00 vyrazilo osobní auto z města  do města . V 11:30 vyrazilo nákladní auto z města  do města . Dorazí osobní auto do města  před tím, než vyjede nákladní auto?

 1. Průměrná rychlost osobního i nákladního auta je stejná.
 2. Nákladní auto dorazí do města  půl hodiny potom, co osobní auto dorazí do města .

A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.

B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.

C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.

D) Každé tvrzení samotné je dostačující.

E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Slovní úlohy

O slovních úlohách si více přečtěte v článku Scio OSP testy: Naučte se řešit slovní úlohy.

Matěj Vitouch

Matěj Vitouch

Lektor testů OSP a TSP, hlavní autor publikace Obecné studijní předpoklady - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO

Posted on Napsat komentář

Scio OSP testy: Verbální oddíl – 2. část

Scio OSP testy: Verbání oddíl – 2. část

Tento článek je pokračováním popisu verbálního oddílu Scio OSP. Pokud jste ji ještě nečetli, tak si napřed přečtěte Scio test OSP: Verbální oddíl – 1. část, kde jsme se seznámili s typy úloh Doplňování do vět, Vztahy mezi slovy, Synonyma a antonyma a Co není v souladu. Teď pokračujeme dalším typem úloh: Krátké texty.

Scio OSP testy – Verbální oddíl: Krátké texty

Vašim úkolem v tomto typů úloh testu Scio OSP je odhalit, které tvrzení (ne)vyplývá z výchozího textu. Ten tvoří vždy krátký odstavec, jehož charakter se může velmi lišit. Často se jedná o novinové články, zákony, záruční listy, reklamní texty, …

Ukázková úloha

Čína ve čtvrtek vyslala do vesmíru svou nejnovější nosnou raketu Dlouhý pochod 5, která v příštích pěti letech umožní náročné mise, včetně cesty na Mars. Experimentální laboratoř Tchien-kung 2, z níž má vzniknout čínská vesmírná stanice, byla vyslána v září. V říjnu na ni Čína vyslala dva astronauty, kteří by tam měli zůstat 30 dní. Dvacetitunovou stěžejní část modulu Čína vyšle v roce 2018. Celá šedesátitunová stanice by pak měla být uvedena do provozu v roce 2022. Předpokládá se, že vydrží alespoň deset let.

(Převzato ze serveru e15.cz, upraveno)

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

A) Předpokládá se, že raketa Dlouhý pochod 5 vydrží minimálně deset let.

B) Na čínské vesmírné stanici, která by měla být v provozu od roku 2022, budou dlouhodobě umístěni jen dva astronauti.

C) Dlouhý pochod 5 je doposud největší čínskou raketou.

D) Čínská vesmírná stanice by měla vzniknout z laboratoře, která již byla do vesmíru vyslána.

E) Laboratoř Tchien-kung 2 by měla být vyslána v roce 2022.

Scio OSP testy – Verbální oddíl

Scio OSP testy – Verbální oddíl: Dlouhé texty

Tyto úlohy testu Scio OSP tvoří výchozí text dlouhý dva nebo tři odstavce. K němu je přiřazeno několik úloh. Vašim cílem často bude hledání toho, co z textu vyplývá (stejně jako u krátkých textů). Budete ale také muset hledat konkrétní informace. I když řešení těchto úloh zabere hodně času, tak se vám jim pravděpodobně nepodaří zcela vyhnout. Lze za ně totiž v testech Scio OSP získat až 6 bodů. To je příliš mnoho na to, abyste mohli Dlouhé texty úplně vynechat.

Ukázková úloha

Sociální fobie (též sociální strach, nepřesně sociální úzkost) je druh úzkostné poruchy zařazené do Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch. Lidé trpící sociální fobií mají značnou míru sociální úzkosti, která jim působí tělesné a emocionální problémy, když se dostávají do různých sociálních situací, jako je styk s lidmi, telefonování, jedení či psaní na veřejnosti apod. Lidé se sociální fobií si její iracionalitu uvědomují, avšak výše uvedené problémy a někdy též negativní sebeznehodnocující myšlenky, které se jim honí hlavou, jim nedovolují do těchto jinak běžných situací vstupovat. To vede postupně k jejich izolaci ve společnosti a k rozvoji doprovodných negativních jevů, jako je nízké sebevědomí či stres. Literatura uvádí výskyt sociální fobie u 3–13 % populace v rozvinutých zemích.

Tito lidé jsou též často považováni za introverty a sociální fobie za nadměrnou úzkost, na kterou neexistuje profundovaný „lék“. Akademická sféra tuto nemoc dlouho opomíjela a její výzkum, včetně zkoumání léčebných technik, se začal rozvíjet až v 80. letech 20. století. Dnes se lehčí sociální fobie léčí psychoterapií, v těžších případech psychofarmaky nebo kombinací obého. Evoluční příčiny ani důvody vzniku u určitého jedince nejsou přesně známy. Předpokládá se vliv genů, ale i vnějšího okolí. Na morfologické a biochemické úrovni je známo, že nízké sebevědomí, úzce spjaté se sociální fobií, vzniká snížením hladiny serotoninu a dopaminu. Jsou to neurotransmitery, které navozují pocit bezpečí a spokojenosti se sebou samým. Narůstá hladina noradrenalinu, přenašeče poplašných informací. Vyvíjená psychofarmaka se pak snaží tyto neurotransmitery vyvažovat.                             

(cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_fobie, upraveno)

Úlohy

Které tvrzení vyplývá z textu?

A) Sociální fobie se vyskytují více v rozvinutých zemích než v zemích třetího světa.

B) Sociální fobie jsou způsobeny nedostatkem serotoninu a dopaminu a vnější okolí na něj nemá významný vliv.

C) Sociální fobie jsou čistě psychické a způsobují pouze emocionální, nikoliv tělesné problémy.

D) Na sociální strach dosud neexistuje žádný lék.

E) Lidé, u kterých se sociální fobie vyskytuje, si uvědomují, že jejich porucha je iracionální.

Které z následujících tvrzení odporuje textu?

A) Lidem se sociální fobií může působit potíže například psaní na veřejnosti.

B) Noradrenalin je neurotransmiter, který navozuje pocit bezpečí a spokojenosti se sebou samým.

C) Výzkum a léčení sociálních fobií zůstávalo dlouho opomíjeno.

D) Na biochemické úrovni je známo, že nízké sebevědomí vzniká snížením hladiny některých neurotransmiterů.

E) Sociální fobie se v těžkých případech léčí psychofarmaky.

Které tvrzení o sociální fobii vyplývá z uvedeného textu?

A) Trpí jí 3–13 % světové populace.

B) Sociální fobie je vlastně jen nedostatek sebevědomí.

C) Lidé, kteří trpí sociální fobií, si svoji mentální poruchu nejsou ochotni přiznat.

D) Serotonin je biologicky aktivní látka, která je obsažena v krevních destičkách.

E) Na vzniku sociální fobie se pravděpodobně podílí nejen vliv genů, ale i vnějšího okolí.

Chceš víc?

Tento článek čerpá informace o testech Scio OSP z učebnice Obecné studijní předpoklady. Je v ní vysvětlen i jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obsahuje i test s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.

Scio OSP testy – Verbální oddíl: Porovnávání textů

U tohoto typu úloh před vás budou postaveny dva poměrně dlouhé texty. K nim jsou přiřazeny čtyři úlohy. Důležité je nejen správně pochopit smysl obou textů, ale i vztah, jaký mezi nimi je. Texty na sebe často reagují, vyvracejí se nebo přináší různé úhly pohledu na konkrétní problém. Pro většinu studentů se jedná o časově nejnáročnější úlohy v testech Scio OSP. Dobrou strategií je tak často je vůbec neřešit.

Text 1

V roce 1906 navštívil Galton jeden venkovský trh. K atrakcím patřila i soutěž o to, co nejpřesněji odhadnout váhu vystaveného býka. Lidé kupovali losy a psali na ně svůj odhad. Osm set lidí, farmáři a laici, uvážliví a zbrklí, vzdělanci a prosťáčci; prostě jako v demokracii. Galton sesbíral losy, vypočetl, jak by tipovala masa, kdyby byla „jedna osoba“ a očekával naprosto scestný odhad. Ale mýlil se on. Skutečná váha byla 1198 liber a „hloupá masa“ tipovala 1197 liber. V moderní psychologii byly prováděny obdobné experimenty. Většina tedy rozhoduje přesněji než jakkoliv excelentní menšina. Přesné odhady k řízení státu nestačí, namítnete. Potřebujete také rozhodnutí o účelných reakcích na měnící se okolí.

Příklad Švýcarska nám ukazuje, že si s tím většina dokáže docela dobře poradit. Důkazy? Na vrcholu migrační krize Švýcaři ukázali, že se obyčejní občané dokážou i v napjatých situacích rozhodovat rozvážně. Většina odmítla přísnější návrh zákona o vyhošťování cizinců a ponechala v platnosti mírnější verzi. Před pár lety si Švýcaři odmítli prodloužit dovolenou a pozdější vývoj potvrdil správnost rozhodnutí z roku 2001, totiž nevstoupit do EU.

(Petr Robejšek – institut2080.cz, upraveno)

Text 2

Demokracii Robejšek vnímá takto: „… neprodukuje pravdu, ale ‘pouze’ většinová rozhodnutí. Jejich první výhodou je to, že se zpětně často ukážou být správnější než rozhodnutí zasvěcené či osvícené menšiny.“ Již dříve uvedl příklad, proč je masa moudřejší než elity. Svědčí prý o tom „zážitek předchůdce dnešních samolibých elit“ Francise Galtona, který pohrdal „obyčejnými lidmi“. V roce 1906 pozoroval soutěž na venkovském trhu, kde šlo o to, co nejpřesněji odhadnout váhu býka. Galton čekal, že se masa (osm set lidí) sekne, že bude úplně vedle, ale mýlil se. Býk vážil 1198 liber a „hloupá masa“ tipla 1197 liber.

To je ilustrativní ukázka Robejškova uvažování (viz také jeho blogy). Vezme nějaký banální příklad a na něm cosi předvede. Potíž tkví v tom, že farmář obvykle odhadne váhu býka, souvisí to s jeho prací a zkušeností, ale těžko už určí, jestli má smysl uvalit sankce na Rusko poté, co zabralo ukrajinský Krym; farmář mezinárodní politice obvykle příliš nerozumí. Stejně tak nesedí, že by demokracie produkovala jen většinová rozhodnutí. Demokracie je komplikovaný systém složený z mnoha institucí (mimo jiné sem patří soudy, které žádná „většinová“ rozhodnutí nenabízejí). Chrání kupříkladu i menšiny, pečuje o slabé a bezbranné, nejen o sebe.

(Martin Fendrych – aktuálně.cz, upraveno)

Úlohy

Úloha 1

Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje povahu obou textů?

A) Oba texty se věnují stejnému tématu a docházejí k podobnému závěru.

B) První text je kritickou reakcí na druhý.

C) Pisatelé textů se rozcházejí v názoru na většinová rozhodnutí.

D) Oba texty vycházejí z vědeckých výzkumů.

E) Druhý text pouze kopíruje informace a názory textu prvního.

Úloha 2

Které z následujících tvrzení vyplývá z prvního, ale nikoliv z druhého textu?

A) Početná skupina lidí dokáže přesně odhadnout váhu býka.

B) Většina rozhoduje lépe než menšina pouze v případech, kdy rozhoduje o tématu, kterému rozumí.

C) Experimenty dokazují, že většina rozhoduje lépe než menšina, což se dá dobře uplatnit při řízení státu.

D) Demokracie neprodukuje jen většinová rozhodnutí.

E) Francise Galton se mýlil, když čekal, že masa lidí nebude schopná dostatečně přesně odhadnout váhu býka.

Úloha 3

Které z následujících tvrzení určitě platí?

A) Druhý text nabízí konkrétní řešení, jak vylepšit dosavadní vládní systém.

B) První text byl napsán později než text druhý.

C) Druhý text se snaží podívat se na téma z různých úhlů pohledu, zatímco text první je jednostranně zaměřen.

D) Druhý text reaguje na první a uvádí stejný příklad.

E) První text uvádí podle druhého textu lživé informace.

Úloha 4

Které z následujících tvrzení nevyplývá ani z jednoho z uvedených textů?

A) V demokratickém systému některá rozhodnutí vůbec nemusí stát na názoru většiny.

B) Francise Galton patřil k tehdejší obdobě elitní třídy.

C) Švýcaři měli možnost hlasovat o délce vlastní dovolené.

D) Petr Robejšek sám vstupuje do politiky.

E) Většina v některých případech rozhoduje lépe než menšina.

Matěj Vitouch

Matěj Vitouch

Lektor testů OSP a TSP, hlavní autor publikace Obecné studijní předpoklady - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO

Posted on Napsat komentář

Scio test OSP: Verbální oddíl – 1. část

Scio test OSP: Verbální oddíl – 1. část

Čeká vás Scio test OSP? Podívejte se, z jakých oddílů a úloh se skládá a jak funguje vyhodnocení výsledků.

Scio Test OSP nahrazuje nebo doplňuje přijímací zkoušky na desítky fakult vysokých škol v ČR i na Slovensku. Skládá se ze dvou oddíl  verbálního a analytického. Přestože se v něm nesetkáte s žádnou úlohou, která by testovala Vaše faktické znalosti, tak se na něj dá velmi efektivně připravit. To je možné především díky tomu, že se v testu opakují vždy stejné typy úloh. Když se tedy naučíte správný postup řešení, tak ho potom nebudete mít problém aplikovat ani v ostrém testu OSP u Národních srovnávacích zkoušek Scio.

Všechny otázky ve Scio testu jsou uzavřené s výběrem ze čtyř nebo pěti odpovědí. Za špatnou odpověď budete penalizování ztrátou části bodu. Více si o tom přečtete na hlavní stránce

Scio test OSP: Verbální oddíl

Verbální oddíl dostanete u Scio testu do ruky první. Měl by testovat vaši schopnost pracovat se slovem a jazykem. Proto je velká část úloh v něm založená na práci s texty. Obecně by se dalo říct, že ve verbálním oddílu OSP budou mít výhodu pravidelní čtenáři. Čas na jeho vyplnění je 35 minut a skládá se ze 33 úloh.

Typy úloh jsou následující:

 • Doplňování do vět
 • Vztahy mezi slovy
 • Synonyma a antonyma
 • Co není v souladu
 • Krátké texty
 • Dlouhé texty
 • Porovnávání textů
Scio test OSP

Doplňování do vět

První typ úloh, na který ve Scio testech OSP narazíte jsou úlohy s krátkým odstavcem, ve kterém jsou dvě nebo tři slova vynechány. Vašim úkolem je vybrat z nabízených možností taková slova, která se na vynechaná místa nejlépe významově a stylisticky hodí. Zohledňujte i smysl textu jako celku.

Ukázková úloha

Seriózní radou je ______________, že většina profesionálů, kteří svojí práci berou vážně, by měli přestat ____________ sociální média, aby se mohli lépe soustředit na klíčové činnosti.

A) paradigm – kontrolovat B) ideologie – používat C) tvrzení – zneužívat D) kritika – navšťěvovat E) konstatování – sledovat

Vztahy mezi slovy

V úlohách 4 a 6 Scio testu OSP dostanete v zadání dvě dvojsloví, mezi kterými je rovnítko. V každém z těchto dvojsloví bude však jedno slovo chybět. Vašim úkolem je přijít na to, která z nabízených odpovědí obsahuje taková slova, po jejichž doplnění bude nejpodobnější vztah mezi dvojicí slov napravo a nalevo od rovnítka. Pořadí slov ve dvojici je důležité.

Ukázková úloha

_____________ : PAST = _____________ : HMYZ

A) kořist – květina B) díra – moucha C) listí – potrava D) lov – mraveniště E) podvod – mucholapka

Synonyma a anotnyma

Tyto úlohy jsou zadány jako jedna věta nebo souvětí s podtrženým slovem. Vašim úkolem je určit synonymum a antonymum tohoto slova. Tento typ úloh je specifický tím, že v něm musíte označit dvě možnosti (jednu pro synonymum a druhou pro antonymum). Musí přitom být obě správně, aby byla úloha ohodnocena jedním bodem. Pokud označíte jednu nebo obě odpovědi špatně, tak dojde ke ztrátě jedné čtvrtiny bodu. Jedná se pravděpodobně nejzáludnější úlohy ve Scio testech.

Ukázková úloha

To dědečkovo dětinské chování se nedá vydržet.

synonymum

A) primitivní B) infantilní C) hloupé      D) marnotratné   E) rozmazlené

antonymum

F) stařecké G) vyspělé H) normální   I) vypočítavé       J) odměřené

Chceš víc?

Tento článek obsahuje ukázkové úlohy z učebnice Obecné studijní předpoklady. Stejným způsobem je v ní vysvětlen jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obahuje i test s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.

Co není v souladu

Úlohy tohoto typu tvoří odstavec textu, ve kterém je jedna část, která zbytku zcela odporuje. Vaším úkolem je odhalit, o jakou část se jedná. Otázka u těchto úloh je tedy vždy stejná:

„Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?“

Ve Scio testu se jedná o pět úloh. Tento typ je tedy potřeba dobře natrénovat.

Ukázková úloha

Dalšími doporučeními jsou rozumný životní styl, psychická vyváženost a dle možností přiměřená fyzická aktivita. Běžné bolesti pohybového aparátu mohou potkat každého člověka a nemusí nic vážného znamenat. Zejména ve vyšším věku je to podle pražské revmatoložky zcela běžné, vlastně normální. Signál závažnějšího problému bychom měli registrovat, pokud na naše obtíže budou účinné standardní léky, například proti bolesti. Kdyby se i po jejich užití obtíže dále zhoršovaly, začaly se objevovat otoky kloubů a ztuhlost, bude třeba vždy pomyslet na možnost revmatismu.

„Stárnutí se nevyhneme, ale degenerativní nemoci kloubního aparátu, tedy artrózu, můžeme částečně ovlivnit nebo zpomalit. Například tak, že své klouby nebudeme dlouhodobě přetěžovat hlavně nadváhou, nadměrnou fyzickou zátěží a sedavým způsobem života s nedostatkem pohybu,“ radí doktorka Tegzová. Životospráva, vhodná váha a přiměřená pohybová aktivita vedou k dobrému stavu svalstva, což může při artróze hrát velmi pozitivní ochrannou roli. Naopak užívání jakýchsi preventivních potravinových doplňků, které mají údajně léčit chrupavku, nemá žádné odborné opodstatnění. „Je to jen obchod. Řada lidí se ale k této jednoduché cestě uchyluje, protože je pro ně jednodušší brát nějaké medikamenty než začít zdravě žít, hubnout a cvičit,“ upozorňuje Dana Tegzová.

(převzato a upraveno s Lidovky.cz)

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

A) Běžné bolesti pohybového aparátu mohou potkat každého člověka a nemusí nic vážného znamenat.

B) Pokud na naše obtíže budou účinné standardní léky, například proti bolesti.

C) Stárnutí se nevyhneme, ale degenerativní nemoci kloubního aparátu, tedy artrózu, můžeme částečně ovlivnit nebo zpomalit.

D) Životospráva, vhodná váha a přiměřená pohybová aktivita vedou k dobrému stavu svalstva, což může při artróze hrát velmi pozitivní, ochrannou roli.

E) Naopak užívání jakýchsi preventivních potravinových doplňků, které mají údajně léčit chrupavku, nemá žádné odborné opodstatnění.

Matěj Vitouch

Matěj Vitouch

Lektor testů OSP a TSP, hlavní autor publikace Obecné studijní předpoklady - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO