Scio OSP testy: Verbání oddíl – 2. část

Tento článek je pokračováním popisu verbálního oddílu Scio OSP. Pokud jste ji ještě nečetli, tak si napřed přečtěte Scio test OSP: Verbální oddíl – 1. část, kde jsme se seznámili s typy úloh Doplňování do vět, Vztahy mezi slovy, Synonyma a antonyma a Co není v souladu. Teď pokračujeme dalším typem úloh: Krátké texty.

Scio OSP testy – Verbální oddíl: Krátké texty

Vašim úkolem v tomto typů úloh testu Scio OSP je odhalit, které tvrzení (ne)vyplývá z výchozího textu. Ten tvoří vždy krátký odstavec, jehož charakter se může velmi lišit. Často se jedná o novinové články, zákony, záruční listy, reklamní texty, …

Ukázková úloha

Čína ve čtvrtek vyslala do vesmíru svou nejnovější nosnou raketu Dlouhý pochod 5, která v příštích pěti letech umožní náročné mise, včetně cesty na Mars. Experimentální laboratoř Tchien-kung 2, z níž má vzniknout čínská vesmírná stanice, byla vyslána v září. V říjnu na ni Čína vyslala dva astronauty, kteří by tam měli zůstat 30 dní. Dvacetitunovou stěžejní část modulu Čína vyšle v roce 2018. Celá šedesátitunová stanice by pak měla být uvedena do provozu v roce 2022. Předpokládá se, že vydrží alespoň deset let.

(Převzato ze serveru e15.cz, upraveno)

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

A) Předpokládá se, že raketa Dlouhý pochod 5 vydrží minimálně deset let.

B) Na čínské vesmírné stanici, která by měla být v provozu od roku 2022, budou dlouhodobě umístěni jen dva astronauti.

C) Dlouhý pochod 5 je doposud největší čínskou raketou.

D) Čínská vesmírná stanice by měla vzniknout z laboratoře, která již byla do vesmíru vyslána.

E) Laboratoř Tchien-kung 2 by měla být vyslána v roce 2022.

Scio OSP testy – Verbální oddíl

Scio OSP testy – Verbální oddíl: Dlouhé texty

Tyto úlohy testu Scio OSP tvoří výchozí text dlouhý dva nebo tři odstavce. K němu je přiřazeno několik úloh. Vašim cílem často bude hledání toho, co z textu vyplývá (stejně jako u krátkých textů). Budete ale také muset hledat konkrétní informace. I když řešení těchto úloh zabere hodně času, tak se vám jim pravděpodobně nepodaří zcela vyhnout. Lze za ně totiž v testech Scio OSP získat až 6 bodů. To je příliš mnoho na to, abyste mohli Dlouhé texty úplně vynechat.

Ukázková úloha

Sociální fobie (též sociální strach, nepřesně sociální úzkost) je druh úzkostné poruchy zařazené do Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch. Lidé trpící sociální fobií mají značnou míru sociální úzkosti, která jim působí tělesné a emocionální problémy, když se dostávají do různých sociálních situací, jako je styk s lidmi, telefonování, jedení či psaní na veřejnosti apod. Lidé se sociální fobií si její iracionalitu uvědomují, avšak výše uvedené problémy a někdy též negativní sebeznehodnocující myšlenky, které se jim honí hlavou, jim nedovolují do těchto jinak běžných situací vstupovat. To vede postupně k jejich izolaci ve společnosti a k rozvoji doprovodných negativních jevů, jako je nízké sebevědomí či stres. Literatura uvádí výskyt sociální fobie u 3–13 % populace v rozvinutých zemích.

Tito lidé jsou též často považováni za introverty a sociální fobie za nadměrnou úzkost, na kterou neexistuje profundovaný „lék“. Akademická sféra tuto nemoc dlouho opomíjela a její výzkum, včetně zkoumání léčebných technik, se začal rozvíjet až v 80. letech 20. století. Dnes se lehčí sociální fobie léčí psychoterapií, v těžších případech psychofarmaky nebo kombinací obého. Evoluční příčiny ani důvody vzniku u určitého jedince nejsou přesně známy. Předpokládá se vliv genů, ale i vnějšího okolí. Na morfologické a biochemické úrovni je známo, že nízké sebevědomí, úzce spjaté se sociální fobií, vzniká snížením hladiny serotoninu a dopaminu. Jsou to neurotransmitery, které navozují pocit bezpečí a spokojenosti se sebou samým. Narůstá hladina noradrenalinu, přenašeče poplašných informací. Vyvíjená psychofarmaka se pak snaží tyto neurotransmitery vyvažovat.                             

(cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_fobie, upraveno)

Úlohy

Které tvrzení vyplývá z textu?

A) Sociální fobie se vyskytují více v rozvinutých zemích než v zemích třetího světa.

B) Sociální fobie jsou způsobeny nedostatkem serotoninu a dopaminu a vnější okolí na něj nemá významný vliv.

C) Sociální fobie jsou čistě psychické a způsobují pouze emocionální, nikoliv tělesné problémy.

D) Na sociální strach dosud neexistuje žádný lék.

E) Lidé, u kterých se sociální fobie vyskytuje, si uvědomují, že jejich porucha je iracionální.

Které z následujících tvrzení odporuje textu?

A) Lidem se sociální fobií může působit potíže například psaní na veřejnosti.

B) Noradrenalin je neurotransmiter, který navozuje pocit bezpečí a spokojenosti se sebou samým.

C) Výzkum a léčení sociálních fobií zůstávalo dlouho opomíjeno.

D) Na biochemické úrovni je známo, že nízké sebevědomí vzniká snížením hladiny některých neurotransmiterů.

E) Sociální fobie se v těžkých případech léčí psychofarmaky.

Které tvrzení o sociální fobii vyplývá z uvedeného textu?

A) Trpí jí 3–13 % světové populace.

B) Sociální fobie je vlastně jen nedostatek sebevědomí.

C) Lidé, kteří trpí sociální fobií, si svoji mentální poruchu nejsou ochotni přiznat.

D) Serotonin je biologicky aktivní látka, která je obsažena v krevních destičkách.

E) Na vzniku sociální fobie se pravděpodobně podílí nejen vliv genů, ale i vnějšího okolí.

Chceš víc?

Tento článek čerpá informace o testech Scio OSP z učebnice Obecné studijní předpoklady. Je v ní vysvětlen i jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obsahuje i test s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.

Scio OSP testy – Verbální oddíl: Porovnávání textů

U tohoto typu úloh před vás budou postaveny dva poměrně dlouhé texty. K nim jsou přiřazeny čtyři úlohy. Důležité je nejen správně pochopit smysl obou textů, ale i vztah, jaký mezi nimi je. Texty na sebe často reagují, vyvracejí se nebo přináší různé úhly pohledu na konkrétní problém. Pro většinu studentů se jedná o časově nejnáročnější úlohy v testech Scio OSP. Dobrou strategií je tak často je vůbec neřešit.

Text 1

V roce 1906 navštívil Galton jeden venkovský trh. K atrakcím patřila i soutěž o to, co nejpřesněji odhadnout váhu vystaveného býka. Lidé kupovali losy a psali na ně svůj odhad. Osm set lidí, farmáři a laici, uvážliví a zbrklí, vzdělanci a prosťáčci; prostě jako v demokracii. Galton sesbíral losy, vypočetl, jak by tipovala masa, kdyby byla „jedna osoba“ a očekával naprosto scestný odhad. Ale mýlil se on. Skutečná váha byla 1198 liber a „hloupá masa“ tipovala 1197 liber. V moderní psychologii byly prováděny obdobné experimenty. Většina tedy rozhoduje přesněji než jakkoliv excelentní menšina. Přesné odhady k řízení státu nestačí, namítnete. Potřebujete také rozhodnutí o účelných reakcích na měnící se okolí.

Příklad Švýcarska nám ukazuje, že si s tím většina dokáže docela dobře poradit. Důkazy? Na vrcholu migrační krize Švýcaři ukázali, že se obyčejní občané dokážou i v napjatých situacích rozhodovat rozvážně. Většina odmítla přísnější návrh zákona o vyhošťování cizinců a ponechala v platnosti mírnější verzi. Před pár lety si Švýcaři odmítli prodloužit dovolenou a pozdější vývoj potvrdil správnost rozhodnutí z roku 2001, totiž nevstoupit do EU.

(Petr Robejšek – institut2080.cz, upraveno)

Text 2

Demokracii Robejšek vnímá takto: „… neprodukuje pravdu, ale ‚pouze‘ většinová rozhodnutí. Jejich první výhodou je to, že se zpětně často ukážou být správnější než rozhodnutí zasvěcené či osvícené menšiny.“ Již dříve uvedl příklad, proč je masa moudřejší než elity. Svědčí prý o tom „zážitek předchůdce dnešních samolibých elit“ Francise Galtona, který pohrdal „obyčejnými lidmi“. V roce 1906 pozoroval soutěž na venkovském trhu, kde šlo o to, co nejpřesněji odhadnout váhu býka. Galton čekal, že se masa (osm set lidí) sekne, že bude úplně vedle, ale mýlil se. Býk vážil 1198 liber a „hloupá masa“ tipla 1197 liber.

To je ilustrativní ukázka Robejškova uvažování (viz také jeho blogy). Vezme nějaký banální příklad a na něm cosi předvede. Potíž tkví v tom, že farmář obvykle odhadne váhu býka, souvisí to s jeho prací a zkušeností, ale těžko už určí, jestli má smysl uvalit sankce na Rusko poté, co zabralo ukrajinský Krym; farmář mezinárodní politice obvykle příliš nerozumí. Stejně tak nesedí, že by demokracie produkovala jen většinová rozhodnutí. Demokracie je komplikovaný systém složený z mnoha institucí (mimo jiné sem patří soudy, které žádná „většinová“ rozhodnutí nenabízejí). Chrání kupříkladu i menšiny, pečuje o slabé a bezbranné, nejen o sebe.

(Martin Fendrych – aktuálně.cz, upraveno)

Úlohy

Úloha 1

Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje povahu obou textů?

A) Oba texty se věnují stejnému tématu a docházejí k podobnému závěru.

B) První text je kritickou reakcí na druhý.

C) Pisatelé textů se rozcházejí v názoru na většinová rozhodnutí.

D) Oba texty vycházejí z vědeckých výzkumů.

E) Druhý text pouze kopíruje informace a názory textu prvního.

Úloha 2

Které z následujících tvrzení vyplývá z prvního, ale nikoliv z druhého textu?

A) Početná skupina lidí dokáže přesně odhadnout váhu býka.

B) Většina rozhoduje lépe než menšina pouze v případech, kdy rozhoduje o tématu, kterému rozumí.

C) Experimenty dokazují, že většina rozhoduje lépe než menšina, což se dá dobře uplatnit při řízení státu.

D) Demokracie neprodukuje jen většinová rozhodnutí.

E) Francise Galton se mýlil, když čekal, že masa lidí nebude schopná dostatečně přesně odhadnout váhu býka.

Úloha 3

Které z následujících tvrzení určitě platí?

A) Druhý text nabízí konkrétní řešení, jak vylepšit dosavadní vládní systém.

B) První text byl napsán později než text druhý.

C) Druhý text se snaží podívat se na téma z různých úhlů pohledu, zatímco text první je jednostranně zaměřen.

D) Druhý text reaguje na první a uvádí stejný příklad.

E) První text uvádí podle druhého textu lživé informace.

Úloha 4

Které z následujících tvrzení nevyplývá ani z jednoho z uvedených textů?

A) V demokratickém systému některá rozhodnutí vůbec nemusí stát na názoru většiny.

B) Francise Galton patřil k tehdejší obdobě elitní třídy.

C) Švýcaři měli možnost hlasovat o délce vlastní dovolené.

D) Petr Robejšek sám vstupuje do politiky.

E) Většina v některých případech rozhoduje lépe než menšina.

Matěj Vitouch

Matěj Vitouch

Lektor testů OSP a TSP, hlavní autor publikace Obecné studijní předpoklady - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO

MiniTest OSP zdarma

Vyzkoušejte si interaktivní test OSP zdarma a zjistěte, jaké jsou vaše šance dostat se na vysokou a kolik času ještě přípravě musíte věnovat.