Co to TSP MUNI je a na kterou fakultu jej potřebuji

Studentka před Scio testy

TSP MUNI je zkratka pro test studijních předpokladů. Tento test si připravuje sama Masarykova univerzita v Brně a uplatňuje ho na většině fakult. Výjimkou jsou fakulty Farmaceutická a Lékařská, a za jistých okolností i Fakulta sociálních studií a Fakulta sportovních studií. 

Farmaceutická fakulta má vlastní test všeobecných studijních předpokladů (VSP) a dále oborové testy (chemie, biologie, fyzika). 

Lékařská fakulta má taktéž oborové testy z chemie, fyziky a biologie, u jistých studijních oborů vás čeká somatologie. 

Fakulta sportovních studií má vlastní test a praktickou zkoušku. V některých případech vyžaduje navíc i TSP, případně i oborový test PdF,  je proto důležité prostudovat si důkladně jaké jsou požadavky na konkrétní studijní obor. 

Fakulta sociálních studií sice TSP nabízí jako jednu ze dvou variant přijímacích zkoušek, ale podmínkou tento test není. Můžete si totiž vybrat buď ZSV (základy společenských věd) v kombinaci  s TSP nebo ZSV + OSP. OSP je test obecných studijních předpokladů, který připravuje společnost Scio v rámci takzvaných Národních srovnávacích zkoušek (NSZ).

Z čeho se test studijních předpokladů konkrétně skládá

Jak už jsme zmínili výše, čeká vás  60 otázek rozdělených do 6 subtestů. Tyto subtesty testují vaše verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorovou představivost a kulturní přehled. Zadání úloh je vždy v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž vždy jedna je správná. Nyní se podíváme na jednotlivé subtesty.

1) Verbální myšlení

Verbální myšlení patří, pro většinu uchazečů o studium, k těm jednodušším a tudíž také oblíbeným oddílům celého testu studijních předpokladů. Tato část TSP MUNI obsahuje výběr z následujících typů úloh:

 • Práce s textem: Dostanete úvodní text na nějaké téma. S tímto textem je potřeba se co nejpodrobněji seznámit, budete se k němu muset totiž vracet, protože se k němu váže hned několik otázek. Věty jsou pro přehlednost očíslovány a několik slov vždy chybí. Otázky jsou nejčastěji na vysvětlení nějakého pojmu z textu či doplnění vhodného (pozor, někdy i vybrání nejméně vhodného) slova do vynechané mezery.
 • Vztah mezi slovy: V zadání najdete vždy dvě slova, která mezi sebou mají nějaký vztah. Tento vztah musíte pochopit, abyste mohli následně vybrat z nabízených možností takovou dvojici, která má stejný (nebo opačný) vztah jako dvojice v zadání.
 • Význam slova: V této části se vlastně testuje vaše slovní zásoba. Většinou máte  mezi slovy přejatými z cizích jazyků najít synonymum k českému výrazu (nebo naopak).
 • Frazémy: Frazém je ustálené slovní spojení s vlastním významem.  K určení významu frazému většinou nestačí znát významy jednotlivých slov. Např. pokud neznám frazém ‘natáhnout bačkory’, nemohu určit, že jeho významem je ‘zemřít’ jen na základě znalosti slov ‘natáhnout’ a ‘bačkora’. A přesně tato znalost, se v těchto otázkách testuje.
 • Nehodící se slovo: Zde se nejčastěji setkáte s méně známými přídavnými jmény.  Vaším úkolem je ze nabízených možností vybrat tu, která  má jiný význam než ostatní.
 • Syntax: Tyto otázky testují vaši znalost syntaxe. Jedná se především o elipsy, vsuvky a odchylky od větné skladby. Většinou máte určit větu, ve které je chyba.

Příklad úlohy z verbálního oddílu:

příklad úlohy z TSP MUNI z verbálního oddílu

3) Numerické myšlení

Numerická část je zaměřena na práci s čísly a logické uvažování. Pro mnoho uchazečů je jednou z obávaných částí. Nicméně vše se dá natrénovat, a pokud přípravu nepodceníte, nic vás nezaskočí i když nebyla matematika na střední škole vaším oblíbeným předmětem. Najdete zde některé z následujících typů úloh:

Funkce a závislosti: jedná se o sestavování grafů jednoduchých funkcí. Některé úkoly mají více částí.

Slovní úlohy: Tento typ úloh testuje vaši schopnost převést slovní zadání na soustavu rovnic a tuto soustavu následně správně vyřešit.

Mocniny a logaritmy: Jak již název napovídá, jedná se o práci s mocninami, odmocninami a logaritmy.

Zlomky a desetinná čísla: Většinou se jedná o poměrně lehké úkoly se zlomky, desetinnými čísly a procenty.

Geometrie a tvary: K tomuto typu úkolů je dobré si zopakovat vzorečky. Potřebujete se totiž nejen orientovat v geometrických obrazcích, ale také vaši znalost a schopnost používat základní vzorečky a vztahy obsahů dvojrozměrných těles a objemů a povrchů těles trojrozměrných.

Slovní popis rovnic: Tato část je v podstatě obdobou slovních úloh.

Další typy úloh: Ojediněle se vyskytují i jiné typy úloh, je proto vhodné si projít testy z minulých let a prostudovat příslušný oddíl v učebnici.

Příklad úlohy z numerického oddílu:

příklad úlohy z TSP MUNI z numerického oddílu

3) Analytické myšlení

Tato část TSP MUNI je zaměřená na logiku a matematické uvažování. Jednu z nejčastějších skupin otázek tvoří výroková logika. Můžete se zde setkat s těmito typy úloh:

 • Výroky: Jak jsme již zmínili, tento typ úkolů je velmi častý. Testuje vaši schopnost řešení problémů výrokové logiky
 • Pravděpodobnost: Většinou se jedná o poměrně snadné úlohy. Mimo jiné zde budete pracovat i s tabulkami a grafy.
 • Zebry: Pojmenování ‘Zebry’ vychází ze zadání první úlohy tohoto typu, která zněla: „Kdo vlastní zebru?“. Úkoly jsou tvořeny textem a souborem podmínek. Vaším cílem je zjistit, jaké další informace  z kombinace těchto podmínek vyplývají
 • Rychlosti a pohyb: Jedná se o slovní úlohy o pohybu. V naprosté většině případů si vystačíte se vzorečkem rychlost = dráha/čas (v = s/t)
 • Pravda, nebo lež: Jedná se o obdobu výroků. Problémem je, že o žádném z daných výroků dopředu nevíte, zda je pravdivý, či nikoliv. Cílem je určit, co z kombinace několika tvrzení vyplývá.

Příklad úlohy z analytického oddílu:

příklad úlohy z TSP MUNI - analytické myšlení

4) Prostorová představivost

V této části testu TSP MUNI je testována vaše schopnost v mysli otáčet, rozkládat a skládat předměty. Najdete zde některé z těchto úkolů:

 • Najdi stejný objekt: V zadání je objekt složený z kostiček. Vaším úkolem je z nabízených možností objektů z různých úhlů vybrat tu, která odpovídá zadání.
 • Doplnění kvádru: Vaším úkolem je najít druhou polovinu kvádru. Objekty se opět skládají z kostiček, druhá polovina musí přesně zapadnout do té v zadání.
 • Plánek bludiště: V zadání máte plánek bludiště v pohledu shora a z perspektivy. Máte určit ze kterého místa v bludišti byl perspektivní pohled pořízen.
 • Souvislá čára: V zadání máte rozloženou kostku a vaším úkolem je představit si, které dílky budou po složení vedle sebe.
 • Puzzle: V zadání máte pět dílků skládačky a z nabízených možností máte vybrat poslední dílek, díky kterému utvoří skládačka kompletní čtverec.
 • Pohledy: V zadání máte 3D objekt a vaším úkolem je určit, která  z nabízených možností obsahuje postupně pohled seshora, zepředu a zprava na zadaný objekt.
 • Otáčení objektu: Dostanete dva obrázky téhož objektu. Na prvním obrázku je objekt ve výchozí pozici, na druhém je poté, co se dvakrát otočil. Vaším úkolem je určit směr každého otočení.
 • Skládání kostky: V tomto typu úkolu máte určit která z kostek v možnostech vznikne složením rozložené kostky v zadání.

Příklad úlohy z oddílu prostorové představivosti:

příklad úlohy z TSP MUNI - prostorová představivost

5) Kulturní přehled

V této části naleznete otázky z literatury, hudební a výtvarné výchovy, zeměpisu, historie a základů společenských věd. Většinou se v této části objevuje i několik otázek ohledně nedávných událostí doma i ve světě.

Příklad úlohy z oddílu kulturního přehledu:

příklad úlohy z TSP MUNI - kulturní přehled

6) Kritické myšlení

Tato část je časově poměrně náročná. Jsou zde totiž většinou odborné texty, na jejichž základě je testována vaše schopnost kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Vždy je v této části alespoň jeden dlouhý text o cca 300 slovech z právního či akademického prostředí a několik kratších textů (cca 200 slov) a ke každému z nich se vztahuje vždy jedna až dvě otázky. Mohou se zde objevit také tabulky, ze kterých máte vyčíst požadovanou informaci.

7) English section

Většinou na úplném konci se nachází 10 úkolů v anglickém jazyce. Může se jednat o jakékoliv typy úkolů z předchozích sekcí.

Příklad úlohy z anglického oddílu:

příklad úlohy z TSP MUNI - English section

Jak se TSP MUNI hodnotí

Za každou správnou odpověď je vám v testech TSP MUNI přičten 1 bod. Pokud neodpovíte, máte 0 bodů. Za každou špatnou odpověď se vám čtvrt bodu odečte. Pokud si tedy nejste odpovědi jisti, respektive ji vůbec netušíte, je lepší nechat otázku nezodpovězenou. Výsledek se uvádí v percentilu. Pokud máte tedy například percentil 75 %, pak jste stejně dobří nebo lepší než 25 % celkových uchazečů.

Jak se na TSP MUNI připravovat

Všechny zmiňované testy (TSP, VSP i OSP) jsou si v mnohém podobné a trochu připomínají IQ test. V některých částech se ovšem liší. Například TSP obsahují narozdíl od VSP i politický a kulturní přehled. Dříve než se tedy začnete na zkoušku připravovat, ať už pomocí samostudia či prostřednictvím přípravného kurzu, ujistěte se, že přesně víte, co je u přijímacích zkoušek na studijní obor, na který se hlásíte, vyžadováno.  

Na TSP MUNI (ostatně i na VSP a OSP) se můžete připravit buď sami, nebo využít přípravného kurzu. Pokud se rozhodnete pro samostudium, rozhodně doporučujeme pořídit si učebnici TSPa stáhnout si přijímací testy z minulých let.

Test lze samozřejmě zvládnout i bez přípravy, ale pokud budete vědět co vás čeká a co se od vás očekává, vaše šance na lepší výsledek se tím rapidně zvýší. Na celý test totiž máte jen 100 minut. Může se to zdát hodně, ale vzhledem k tomu, že test má 60 otázek, máte na jednu průměrně minutu a půl. Byla by velká škoda se o část tohoto času připravit tím, že budete přemýšlet nad tím, ‘’co se po vás vlastně chce’’. 

Výhody a nevýhody přípravných kurzů

Velkou výhodou TSP přípravných kurzů je to, že jsou často pořádány přímo univerzitou, jste s reálnými lidmi a v případě nejasností, se můžete na něco doptat. Můžete si udělat i pár nových kamarádů. Nevýhodou je pak nejen cena (kurzy se většinou pohybují od 3000,- Kč výše) a to, že se kurz pořádá vždy v konkrétní termín, který se nedá změnit například v případě nemoci. Ale hlavní nevýhodou je fakt, že kurzy jsou z organizačních důvodů vždy pořádány v blocích po 4 až 8 hodinách. 8 vyučovacích hodin najednou je opravdu hodně a je otázkou, zda ke konci dne ještě bude mozek vůbec schopen nové informace ukládat. V případě prezenčních kurzů může být pro někoho také velkou nevýhodou nutnost dojíždění.

Výhody a nevýhody samostudia

Velkou výhodou samostudia je možnost pracovat vlastním tempem a v takových časových blocích, které vyhovují vám a jen vám. Nejste vázáni na žádné prostředí, nemusíte nikam dojíždět, učebnici s sebou můžete vzít do postele, do autobusu i do kavárny, zkrátka učit se tam, kde je vám příjemně. Cena za knihu je vždy podstatně nižší než cena za kurz, ať už by byl kurz on-line nebo prezenční. Nevýhodou pak je to, že se v případě nejasností nemůžete zeptat lektora. Další možnou nevýhodou je to, že samostudium je náročné na sebekázeň a hrozí riziko prokrastinace.

Studentka porovnávající výhody a nevýhody přípravných kurzů.

Jaká je ideální strategie v přípravě na TSP MUNI

Nejideálnější strategií je si nejdříve pořídit a projít učebnici a poznačit si případné nejasnosti či doplňující dotazy, které vás v průběhu samostudia napadnou. Následně zajít na kurz přípravy na test studijních předpokladů a své dotazy prokonzultovat s lektorem. V mezičase a po skončení kurzu si dělat testy nanečisto, s tím, že se vždy můžete vracet jak k učebnici tak k poznámkám z kurzu. Tento způsob je ovšem nejnáročnější, a to jak časově, tak finančně. Jeví se ovšem jako nejefektivnější. Dobrým tipem pro jakýkoli typ studia je najít si k sobě parťáka, se kterým se vzájemně podpoříte. Na testy TSP MUNI existuje také doučování.

1. 12. 2022
Jak se efektivně učit na maturitní zkoušky

Jak se efektivně učit na maturitní zkoušky Zkouškové období, státnice či závěrečné maturitní zkoušky, to vše přichází se začátkem léta […]

Více
7. 4. 2022
TSP MUNI – Jak zvládnout přijímací zkoušky

Co to TSP MUNI je a na kterou fakultu jej potřebuji TSP MUNI je zkratka pro test studijních předpokladů. Tento test si […]

Více
30. 12. 2021
Nástup na vysokou školu? 6 tipů, jak se z toho nezbláznit!

Dostali jste se na VŠ? Ještě nemáte vyhráno. Tady je 6 tipů jak se z nástupu na VŠ nezbláznit.

Více
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Logo nakladatelství Scholastik
bookmarkcrosslist